باغداری و دامداری حسین مراد تیموری روستای گرگه بیشه شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۳ روستای گرگه بیشه ، حسین مراد تیموری ، ۰۹۱۸۰۵۷۳۵۹۷ ، ۰۹۱۸۰۵۷۳۵۹۷
 • 7 ماه قبل
باغداری و دامداری حسین مراد تیموری روستای گرگه بیشه شهرستان صحنه
8

کشاورزی و دامداری کامران شیخی روستای اسلام آباد سفلی شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه ۱۸ کیلومتری جاده صحنه روستای اسلام آباد سفلی ، کامران شیخی ، ۰۸۳۵۸۴۳۱۱۳۰ ، ۰۹۱۸۹۳۸۲۱۳۴
 • 7 ماه قبل
کشاورزی و دامداری کامران شیخی روستای اسلام آباد سفلی شهرستان صحنه
8

کشاورز کاکا علی حیدری روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، کاکا علی حیدری ، ۰۹۹۰۵۸۸۵۱۰۹ ، ۰۹۱۸۸۳۹۵۱۰۹
 • 7 ماه قبل
کشاورز کاکا علی حیدری روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورز محمد مراد فرهنگیان روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، محمد مراد فرهنگیان ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸ ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸
 • 7 ماه قبل
کشاورز محمد مراد فرهنگیان روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورز سید علی پیری روستای آگاه علیا شهرستان سنقر کلیایی

 • کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، سید علی پیری ، ۰۹۱۸۶۱۹۶۰۳۳ ، ۰۹۱۸۶۱۹۶۰۳۳
 • 7 ماه قبل
کشاورز سید علی پیری روستای آگاه علیا شهرستان سنقر کلیایی
8

کشاورزی ابراهیم اجاقی روستای آگاه سفلی شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، ابراهیم اجاقی ، ۰۹۹۰۹۲۷۰۲۲۱ ، ۰۹۱۸۷۳۷۰۰۸۶
 • 7 ماه قبل
کشاورزی ابراهیم اجاقی روستای آگاه سفلی شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورزی حسین آقا امجدیان روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، حسین آقا امجدیان ، 09183381549 ، 09183381549
 • 7 ماه قبل
کشاورزی حسین آقا امجدیان روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورزی ابراهیم اسدی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، ابراهیم اسدی ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵ ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵
 • 7 ماه قبل
کشاورزی ابراهیم اسدی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید سیب درختی حشمت اله داوودی نیا روستای پیر محمد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، ۴۹ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی دهستان سطر ، روستای پیر محمد ، حشمت اله داوودی نیا ، ۰۹۱۸۹۲۰۳۲۹۱ ، ۰۹۱۸۹۲۰۳۲۹۱
 • 7 ماه قبل
تولید سیب درختی حشمت اله داوودی نیا روستای پیر محمد شهرستان سنقر و کلیایی
8

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر