با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، مصطفی علیخانی ، ۰۹۱۸۸۳۷۳۰۷۳ ، ۰۹۱۸۵۵۲۲۷۴۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر سطر ، جمشید سپهری ، ۰۸۳۳۴۲۲۱۸۵۹ ، ۰۹۱۸۳۳۶۳۳۴۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، ارسلان عزتی ، ۰۹۱۸۳۳۷۹۱۰۲ ، ۰۹۱۸۳۳۷۹۱۰۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر سطر ، مجتبی هدایت پی ، ۰۹۱۸۷۳۵۲۷۷۵ ، ۰۹۱۸۵۵۲۲۷۷۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۳۸ سنقر روستای سمنبان ، میثم نصرتی ، ۰۹۱۸۵۶۳۰۳۷۰ ، ۰۹۱۸۵۶۳۰۳۷۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۲۶ جاده سنقر سطر . روستای نصرت آباد ، ناصر پاشایی ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲ ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای اکبر آباد ۳۰ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، سطر ، حاجی ویس ویسی ، ۰۹۱۸۲۲۸۸۳۷۶ ، ۰۹۱۸۲۲۸۸۳۷۶
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر سطر ، محمدرضا رنجبر ، ۰۹۱۸۴۲۴۰۹۳۴ ، ۰۹۱۸۴۲۴۰۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۲۸ جاده سطر روستای چشمه گیلان ، مهدی بهرامی ، ۰۹۱۸۶۱۵۷۸۸۶ ، ۰۹۱۸۵۵۵۶۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، سیروس آذرنیوا ، ۰۹۱۸۶۸۷۹۶۹۲ ، ۰۹۱۸۹۰۵۴۵۶۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، مرادعلی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۴۰ ، ۰۹۱۸۵۱۶۷۵۴۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، صفر علی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۱۸ ، ۰۹۱۸۹۳۷۹۳۷۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر ، سطر ، یحیی محمدی ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳ ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد ۴۹ کیلومتری سنقر سطر ، بهرام گروهبانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۲۸۶۸ ، ۰۹۱۸۹۳۱۷۴۶۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری سنقر سطر ، شمس اله اکبرآبادی ، ۰۹۱۸۷۱۵۸۱۹۳ ، ۰۹۱۸۷۱۵۸۱۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد ۴۹ کیلومتری سنقر سطر ، امید علی رضایی ، ۰۹۱۸۵۵۸۷۵۳۷ ، ۰۹۱۸۵۵۸۷۵۳۷
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، کاکا علی حیدری ، ۰۹۹۰۵۸۸۵۱۰۹ ، ۰۹۱۸۸۳۹۵۱۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، محمد مراد فرهنگیان ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸ ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، حسن علی قبادی ، ۰۹۱۸۳۳۷۴۵۲۰ ، ۰۹۱۸۳۳۷۴۵۲۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری جاده سنقر سطر ، یحیی محمدی کهریزی ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳ ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳
صفحه 1 از 21 2

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹