با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای اکبر آباد ۳۰ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، بیژن ویسی ، ۰۹۱۸۶۸۸۵۵۱۳ ، ۰۹۱۸۶۸۸۵۵۱۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای سرخم ۴۴ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، قدرت اله هرمزی ، ۰۹۱۸۵۰۰۸۷۸۱ ، ۰۹۱۸۵۰۰۸۷۸۱
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، مرادعلی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۴۰ ، ۰۹۱۸۵۱۶۷۵۴۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد ۴۹ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، رضا گروهبانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۲۸۶۸ ، ۰۹۱۸۳۳۲۵۵۱۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیرمحمد ۴۹ کیلومتری جاده شهرستان سنقر ، سطر ، ۰۹۱۸۴۷۱۱۹۱۷ ، ۰۹۱۸۴۷۱۱۹۱۷
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، صفر علی امجدیان ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۴۶۰ ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۴۶۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری جاده سنقر سطر ، یحیی محمدی کهریزی ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳ ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، ابراهیم اسدی ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵ ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، موسی یوسفی ، ۰۹۱۸۵۵۵۲۶۵۳ ، ۰۹۱۸۵۵۵۲۶۵۳
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، سی و هشت کیلومتری جاده سد سلیمان شاه روستای گویجه حسن آباد ، هوشنگ سلطانیان ، 08348426674 ، 09189380374
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سنقر به طرف سد سلیمان شاه ، روستای ده خداداد ، علی اکبر پیروندی ، 08358492534 ، 09186211664
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، کیانوش امانی ، 08358463036 ، 09187819200
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، تورج مرادی ، 08358463015 ، 09187279657
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، امین مردانی ، 08358463036 ، 09185962545
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه : شهرستان سنقر و کلیایی - روستای چنگیزه ، فیروز امیری ، 08358463036 ، 09187566994

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹