با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، کاکا علی حیدری ، ۰۹۹۰۵۸۸۵۱۰۹ ، ۰۹۱۸۸۳۹۵۱۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، محمد مراد فرهنگیان ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸ ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، صفر علی امجدیان ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۴۶۰ ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۴۶۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، علی اکبر پناهی ، ۰۹۱۸۵۰۶۴۲۵۱ ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۵۳۱

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹