کشش میلگرد به روش سرد و تابگیری

  • یزد ، یزد- شهرک صنعتی ولیعصر زارچ- خیابان 6 قائم (کوشش) ، علیرضا پویافر
  • شغل ویژه
کشش میلگرد به روش سرد و تابگیری
10

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر