تعرفه

تعرفه ثبت نشانی مشاغل در شغل نشان

ثبت شغل برای 1 سال نمایش متوالی 15 هزار تومان

ثبت شغل برای 2 سال نمایش متوالی 25 هزار تومان

ثبت شغل برای 3 سال نمایش متوالی 30 هزار تومان

ثبت ویژه نشانی شغل در شغل نشان

هزینه ثبت ویژه شغل برای نمایش در صفحه اول سایت و اپ برای یکسال 250 هزار تومان خواهد بود که بایستی به یکی از بسته های بالا انتخاب شود.

دسته بندی مشاغل